organisatie
Lettergrootte
 
Actueel

Sinterklaas Bingomiddag
Op vrijdag 2 december wordt er weer een Sinterklaas Bingomiddag gehouden
Lees meer>>

Kerstdiner
Op maandag 19 december is er weer een Sfeervol 3 gangen Kerstdiner bij Easy Dinner
Lees meer>>

Nieuwjaar-bijeenkomst
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de nieuwjaar-bijeenkomst.
Deze vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023.
Lees meer>>


Bijeenkomsten
Naast de activiteiten die ontplooit worden om de eenzaamheid te doorbreken en samen te zijn met spel en vertier probeert het bestuur om jaarlijks ook enkele serieuzere bijeenkomsten te organiseren
Lees meer>>

 

 

 

 

 

Aangepast 30-10-2022

De rechtsvorm

De KBO Waddinxveen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, dat wil zeggen dat hij beschikt over statuten die in een notariële akte zijn neergelegd en dat de vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

 

De leden

Lid van de KBO Waddinxveen is ieder vanaf vijftig die zich als lid aanmeldt en door het bestuur wordt toegelaten. Bij niet toelating is er recht van beroep op de algemene ledenvergadering. Leden betalen een jaarlijkse minimale bijdrage die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Men kan zich te allen tijde als lid aanmelden door volledige invulling van een aanmeldingsformulier en toezending daarvan aan het secretariaat.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, onder wie een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Ten behoeve van een goede communicatie tussen bestuur en werkgroepen is er een praktijk ontstaan, waarbij zoveel mogelijk van elke door het bestuur ingestelde werkgroep (zie hierna) een lid aan het bestuur is toegevoegd. Benoemingen geschieden uit de leden door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

De bestuurssamenstelling luidt thans als volgt:

De heer Quirien Groenendijk Voorzitter
De heer Han van der Zon Secretaris
De heer Martin van Leeuwen Penningmeester
Mevrouw Elly Groenendijk Lid, tevens afgevaardigde Werkgroep CA / P&P
Mevrouw Tonny Koetsier Lid, tevens afgevaardigde Werkgroep Z & Z
Mevrouw Irene Benschop Lid, tevens afgevaardigde Werkgroep RA
Mevrouw Riet Plooy Lid, tevens afgevaardigde Werkgroep RA
De heer Han Zoet Lid

up

 

De Werkgroepen

Het bestuur heeft de statutaire bevoegdheid commissies te benoemen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn bestuurlijke taak te laten uitvoeren. Die commissies worden in de praktijk werkgroepen genoemd. Binnen de KBO Waddinxveen zijn aldus een viertal werkgroepen werkzaam te weten:

 1. Culturele Activiteiten (CA)
 2. De werkgroep Culturele Activiteiten houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van activiteiten op het gebied van vorming en voorlichting, te onderscheiden in activiteiten van algemeen culturele en kerkelijk en/of religieuze aard.
  Te denken valt aan museumbezoek, het uitnodigen van een gastspreker over een specifiek onderwerp en vieringen.
  Ook de bingo wordt door deze werkgroep verzorgd.

  De samenstelling van de Werkgroep Culturele Activiteiten luidt thans:

  Mevrouw Elly Groenendijk Coördinator

   

 3. Reis Activiteiten (RA)
 4. De werkgroep Reis Activiteiten verzorgt de dagreizen en eventueel andere voorkomende reizen.

  De samenstelling van de werkgroep Reis Activiteiten luidt thans:

  Mevrouw Irene Benschop Coördinator
  Mevrouw Riet Plooy Lid

   

 5. Pers en Publiciteit (P & P)
 6. Het werkterrein van deze werkgroep omvat:

  • de zorg voor het maandelijkse KBO AKTUEEL
  • het up-to-date maken en houden van de website
  • de organisatie van de jaarlijkse ledenwerving
  • alle overige activiteiten op het gebied van pers en publiciteit.
  De samenstelling van de Werkgroep Pers en Publiciteit luidt thans:

  Mevrouw Elly Groenendijk Eindredactie KBO-Aktueel
  De heer Nico van Egmond Beheer Website

   

 7. Zieken en Zorg (Z & Z)

 8. Deze werkgroep heeft ten doel het bezoeken van zieken en oudere leden die weinig of geen contacten hebben.

  De samenstelling van de Werkgroep Zieken en Zorg luidt thans:

  Mevrouw Tonny Koetsier Coördinator
  Mevrouw Reine Beaupain Lid
  Mevrouw Ciska Niemans Lid

up